FC CO., LTD.

Thiết bị đầu cuối

Điện thoại OpenScape Desk Phone CP110 (SIP & HFA)

Điện thoại OpenScape Desk Phone CP110 (SIP & HFA)

Điện thoại OpenScape Deskphone CP110 (SIP & HFA)

Điện thoại OpenScape Desk Phone CP210 (SIP & HFA)

Điện thoại OpenScape Desk Phone CP210 (SIP & HFA)

Điện thoại OpenScape Desk Phone CP210 (SIP & HFA)

Điện thoại OpenScape Desk Phone CP710 (SIP & HFA)

Điện thoại OpenScape Desk Phone CP710 (SIP & HFA)

Điện thoại OpenScape Desk Phone CP710 (SIP & HFA)

Điện thoại OpenStage HFA/SIP

Điện thoại OpenStage HFA/SIP

Dòng điện thoại cao cấp OpenStage của Unify bao gồm OpenStage 15, 40, 60 HFA/SIP

Điện thoại OpenScape Deskphone CP200/205 (HFA&SIP)

Điện thoại OpenScape Deskphone CP200/205 (HFA&SIP)

Điện thoại OpenScape Deskphone CP200/205 (HFA&SIP)

Điện thoại OpenScape Deskphone CP100 (HFA&SIP)

Điện thoại OpenScape Deskphone CP100 (HFA&SIP)

Điện thoại OpenScape Deskphone CP100 (HFA&SIP)

Điện thoại OpenScape Desk Phone CP400 (SIP & HFA)

Điện thoại OpenScape Desk Phone CP400 (SIP & HFA)

Điện thoại OpenScape Desk Phone CP400 (SIP & HFA)

Điện thoại OpenScape Desk Phone CP600/CP600E (SIP & HFA)

Điện thoại OpenScape Desk Phone CP600/CP600E (SIP & HFA)

Điện thoại OpenScape Desk Phone CP600/CP600E (SIP & HFA)

Điện thoại OpenScape DECT

Điện thoại OpenScape DECT

Điện thoại OpenScape DECT

Copyright © 2017 FC CO., LTD

Về Chúng Tôi | Tin tức | Tuyển dụng | Liên Hệ | Log in